I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Respectant el que estableix la legislació vigent, Melicbebe (a continuació, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequada al risc dels dades recollits.

Lleis que incorporen aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a Internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD). La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD). La Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE). Identitat del responsable del tractament de dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a Melicbebe.com és: B.Verdú, proveït de NIF: P47641196 (en endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són els següents:

Direcció:
Melicbebe
C / Diluvi, 3. Local, 3. 08012 Barcelona
Correu electrònic de contacte: info@melicbebe.com

Registre de Dades de Caràcter Personal

Les dades personals recollides per Melicbebe, mitjançant els formularis esteses en els seus pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable del tractament, i degudament declarat i inscrit en el Registre General de la Agència de Protecció de Dades que es pot consultar en el lloc web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), amb la finalitat de poder facilitar, accelerar i complir els compromisos establerts entre Melicbebe i el Usuario o el manteniment de la relació que s'estableix en els formularis que este rellene, o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix.

Principis aplicables al tractament de dades personals

El tractament de les dades personals de l'Usuari es sotmetrà als següents principis recollits en l'article 5 del RGPD:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l'usuari previ informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament els estrictament necessaris en relació amb els fins per als que es tracten.
Principi d'exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti l'identificació de l'usuari durant el temps necessari per als fins de la seva tramitació.
Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractats de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable de tractament serà responsable d'assegurar que els principis anteriors es compleixen.
Les categories de dades que es tracten en Melicbebe són solament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l'article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de dades personals

La base legal per al tractament de dades personals és el consentiment. Melicbebe es compromet a obtenir el consentiment exprés i verificable de l'Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

El Usuario tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com fer-ho. Com a norma general, la retirada del consentiment no condicionarà l'ús del lloc web.

En les ocasions en què l'Usuari deba o pot facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se li informarà en cas que l'emplenament d'algun d'ells sigui obligatori degut a que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l'operació realitzada.

Multes del tractament a què es destinen els Dades Personals

Les dades personals són recollides i gestionats per Melicbebe amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l'objecte social de Melicbebe, així com per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar al Contingut ofert a l'Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web.

En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà a l'Usuari sobre el fi o fins específics del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l'ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: Mentre es mantingui la relació mercantil, o fins que l'Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà a l'Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l'Usuari seran compartits amb els següents destinataris o categories de destinataris:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( "Google"). Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a blackoutbcn.com a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de blackoutbcn.com (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units.

En cas que el Responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà a l'Usuari sobre el tercer país o organització internacional al qual es té la intenció de transferir les dades, així com de l'existència o absència d'una decisió d'adequació de la Comissió.

Dades personals de menors d'edat

Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per Melicbebe. Si es tracta d'un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sol es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

Melicbebe es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s'eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

El lloc web disposa d'un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l'usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada .

No obstant això, pel fet que Melicbebe no pot garantir la inexpugabilidad d'internet ni l'absència total de hackers o d'altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l'Usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l'article 4 del RGPD, s'entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, que es compromet a informar de ia garantir per mitjà d'una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

El Usuario té sobre Melicbebe i, per tant, podrà exercir davant els responsables de tractament els següents drets reconeguts en el RGPD:

Dret d'accés: És el dret del Usuari a obtenir la confirmació de si Melicbebe està tractant o no les seves dades personals i, si escau, obtenir informació sobre les seves dades individuals de caràcter personal i sobre el tractament que Melicbebe ha realitzat o realitzar, així com, entre d'altres, de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
Dret de rectificació: És el dret del Usuari a modificar les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incomplets.
Dret de supressió: és el dret de l'usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi l'oposat, que obtingui la supressió de les seves dades personals quan aquestes no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits o tractats; el Usuari ha retirat el seu consentiment a la tramitació i aquest no compta amb una altra base legal; el Usuario s'oposa al tractament i no existeix cap altre motiu legítim per continuar amb el mateix; els dades personals han estat tractats il·lícitament; els dades personals s'han de suprimir en compliment d'una obligació legal; o els dades personals han estat obtinguts producte d'una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable de tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d'adoptar mesures raonables per informar als responsables que estan tractant les dades personals de la sol·licitud de l'interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
Dret a la limitació del tractament: És el dret de l'usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. El Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugna l'exactitud de les seves dades personals; el tractament mar ilícit; el Responsable de la tractació ja no necessita els dades personals, però l'usuari el necessite per fer reclamacions; i quan el Usuari s'ha opost al tractament.
Dret a la portabilitat de dades: En cas de que el tractament es faci efectiu per mitjans automatitzats, el Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i transmetre'ls a un altre responsable del tractament. Siempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del Tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
Dret d'oposició: És el dret del Usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cese el tractament dels mateixos per part de Melicbebe.
Dret a no ser a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclòs l'elaboració de perfils: És el dret del Usuari a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en l'automatització de tractament de les seves dades personals, inclosa la elaboració de perfils, existent, llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.
Així, el Usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència "RGPD-www.melicbebe.com", especificant:

Nom, cognoms de l'Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s'admet la representació, també serà necessària l'identificació pel mateix mitjà de la persona que representa al Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocopia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acreditin la identitat.
Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
Domicilio a efecte de notificacions.
Data i signatura del sol·licitant.
Tot el document que acrediti la petició que formula.
Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt es pot enviar a la següent adreça i / o correu electrònic:
Direcció:

Adreça postal: C / Diluvi, 3. Local, 3. 08012 Barcelona
Correu electrònic: info@melicbebe.com

Reclamacions davant l'autoritat de control

En cas que l'Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s'estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l'estat en què tenga la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d'Espanya, l'autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

II. POLÍTICA DE COOKIES
L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que es guarden en el navegador utilitzat per cada usuari -en els diferents dispositius que puc utilitzar per navegar- perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i només el servidor que la implementa llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no danyen el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per l'Usuari durant la seva visita al lloc web per tal de reconèixer-lo com a usuari, personalitzar la seva experiència i l'ús de la pàgina web, i també poden, per exemple, ajudar identificar i resoldre errors.

La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i l'hora de visites al lloc web, les pàgines visualitzades, el temps que ha estat a la pàgina web i els llocs visitats just abans i després del mateix. No obstant això, cap cookie permet que aquesta mateixa es pugui contactar amb el número de telèfon de l'usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Ninguna galeta pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. La única forma de que la informació privada de l'usuari forma part de l'arxiu Cookie és que el usuari personalment aquesta informació al servidor.

Les cookies que permeten identificar a una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes seran d'aplicació la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes, serà necessari el consentiment de l'usuari. Aquest consentiment serà comunicat, en base a una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removible i documentat.

Galetes de tercers

Les cookies són utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a Melicbebe els serveis sol·licitats per aquest mateix per millorar el lloc web i l'experiència de l'usuari en navegar en la Web. Els principals objectius per als que s'utilitzen galetes de tercers són la obtenció d'estadístiques d'accés i analitzar la informació de navegació, és a dir, com interactua el Usuari amb la Web.

La informació que es va obtenir es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, el llenguatge, el lloc a l'adreça IP des del qual accedeix el usuari, el nombre d'usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que utilitzem, l'operador o tipus de dispositiu des del qual es fa la visita. Aquesta informació s'utilitza per millorar el lloc web i detectar noves necessitats per oferir als usuaris un contingut i / o servei d'òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de manera anònima i es elaboren informes de tendències de la Web sense identificar a usuaris individuals.

Podeu obtenir més informació sobre les cookies, la informació sobre la privacitat, o consultar la descripció del tipus de cookies que s'utilitza, les seves principals característiques, expiració, etc. en el següent enllaç (s):

Google Analytics Zendesk Chat

La (s) entitat (es) encargada (s) del subministrament de cookies podrà (n) cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho requereixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

Deshabilitar, rechazar i eliminar galetes

El Usuario pot deshabilitar, rechazar i eliminar les cookies -total o parcialment- instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els que es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rechazar i eliminar les cookies poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre. En conseqüència, el Usuari ha d'acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d'Internet que està utilitzant. En el supòsit que es rebutgi l'ús de cookies -total o parcialment- es podrà continuar utilitzant el Lloc Web, si bé es podrà limitar la utilització d'algunes de les prestacions del mateix.

III. ACEPTACIÓ I CAMBIOS EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT
És necessari que l'Usuari hagi llegit i estigui d'acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat i de Cookies, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable de tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L'ús del Lloc Web implica l'acceptació de la Política de Privacitat i de les Cookies del mateix.

Melicbebe es reserva el dret de modificar la seva Política de Privacitat i de Cookies, d'acord amb el seu criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions